Hãy Cùng Nhau Thực Hiện Ước Mơ Xây Dựng Thánh Thất Cao Đài Vùng Hoa Thịnh Đốn
Báo Cáo Tài Chánh

Thành Viên Ban Chấp Hành Cao Dai Foundation:

Hội Trưởng:    HT Phan Văn Ba
Hội Phó Nội Vụ:    Võ Thành Nhân

Hội Phó Ngoại Vụ:   Võ Thiện Toàn
Thư Ký:    Ngô Văn Tú
Thủ Quỹ:   Trần Ngọc Thảo

Cao Dai Foundation is a 100% volunteer-based 501(c)3 nonprofit religious organization. Our mission is to provide funding to build a Cao Dai temple in the Washington DC area.  The majority of our volunteers are working professionals and retirees.