© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

Hãy Cùng Nhau Thực Hiện Ước Mơ Xây Dựng Thánh Thất Cao Đài Vùng Hoa Thịnh Đốn

Thành Viên Ban Chấp Hành Cao Dai Foundation:

Hội Trưởng:    HT Phan Văn Ba
Hội Phó Nội Vụ:    Võ Thành Nhân

Hội Phó Ngoại Vụ:   Võ Thiện Toàn
Thư Ký:    Ngô Văn Tú
Thủ Quỷ:   Trần Ngọc Thảo

TTCD Wichita