top of page

Financial Report - Tài Chánh

CAO ĐÀI FOUNDATION FINANCIAL REPORT

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

 

1) Jan 2021

   Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $ 5789.86

   Total expenses + payoff mortgage / Tổng số tiền xuất ra và tiền trả hết nợ đất đất cho chủ: $ 78,463.41

  • Mortgage balance for Jan 2021:  $0.0

   Total loan interest-free amount /  Tiền  mượn : $80,000.00 ($65,000 is new loan) 

   Total ending balance / Tồn qủy: $ 32,208.55

2) 2020:  

   Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $ 64,394.59

   Total expenses + mortgage payments / Tổng số tiền xuất ra và trả tiền đất cho chủ: $ 43,029.39

  • Mortgage balance for Dec 2020: $78,247.92

   Total loan interest-free amount /  Tiền  mượn : $80,000.00 ($65,000 is new loan) 

   Total ending balance / Tồn qủy: $ 104,882.10

3) 2019:

· Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $40,819.96

· Total expenses + mortgage payments / Tổng số tiền xuất ra và trả tiền đất cho chủ: $ 26,901.21 

· Total ending balance / Tồn qủy: $18,516.90

4) 2018:  Bought land / Mua đất at 154000 Lee Highway Centreville VA 20120

· Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $155,466.63

· Total expenses + mortgage payments / Tổng số tiền xuất ra và trả tiền đất cho chủ: $ 4768.87

·  Total ending balance / Tồn qủy: $4598.15

·  Total amount interest free loan / Tiền mượn của Đồng Đạo không tiền lời: $25,000.00

Note: Mua đất

  • Khu đất 2.2 acres trị gía $280,000.00

  • Số tiền down payment là $170,000.00 do các 

    • Số tiền do các đồng đạo đống góp cho là  $145,000.00

    • Số tiền do các đồng đạo cho mượn là $25,000.00

  • Tiền closing cost and appraisal là $5,129.99

  • Chủ đất cho mượn vay $110,000.00 phải trả trong 5 năm, mỗi tháng $1696.92 và tháng cuối phải trả $30,000.00

5) 2017: 

· Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $2420.00

· Total expenses / Tổng số tiền xuất ra: $ 2580.18 

· Total ending balance / Tồn qủy: $3610.40

6) 2016: 

· Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $3,100.00

· Total expenses / Tổng số tiền xuất ra: $ 392.59

· Total ending balance / Tồn qủy: $3,770.58

7) 2015:  Thành lập Cao Đài Foundation

· Total donation  / Tổng số tiền trợ giúp: $2,200.00

· Total expenses / Tổng số tiền xuất ra: $ 1,136.47 

· Total ending balance / Tồn qủy: 1,063.53

We Need Your Support Today!

Donate
bottom of page